hulu logo

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA
CROATIAN ASSOCIATION OF VISUAL ARTISTS

OPĆENITO:

HULU- Split temeljna je strukovna udruga likovnih umjetnika, koji djeluju na području splitsko dalmatinske županije. Okuplja umjetnike svih medija likovnog izražavanja od slikarstva, grafike i kiparstva do multimedijalne umjetnosti.
Tijekom više od pedeset godina svog postojanja - nekad kao ULUH-ova podružnica za Dalmaciju, potom kao ogranak HDLU-a, a danas kao HULU- Split, pridonosi stvaranju izložbenog likovnog života i promiče likovno stvaralaštvo organizirajući samostalne i skupne izložbe svojih članova.
Velike godišnje manifestacije su Splitski salon, Art ljeto, Biennale suvremene hrvatske grafike, Biennale malog formata.
Osim toga, HULU-Split bavi se izdavačkom djelatnošću, te aktivno podupire razne vidove suradnje među umjetnicima u zemlji i inozemstvu.
Danas HULU-Split broji više od 370 članova kojima Udruga nudi tehničku i stručnu pomoć u organizaciji izložbi, informira ih o natječajima, omogućava članovima organizirani profesionalni nastup pred institucijama, zastupa njihove interese, te im pomaže u ostvarivanju statusa samostalnih umjetnika.
Umjetnički savjet Udruge trenutno uređuje izložbene programe tek dva galerijska prostora - Salona Galić i Podrume Dioklecijanove palače, redovito pokreće veće likovne manifestacije, a suorganizacijskom potporom podržava i sudjeluje u mnogim likovnim projektima.

UPRAVA UDRUGE:

Predsjednik HULU-Split:
VICE TOMASOVIĆ

Upravni odbor:
VICE TOMASOVIĆ
ROBERT JOZIĆ
ANA MARIJA BOTTERI PERUZOVIĆ
KARIN GRENC

Nadzorni odbor:
HRVOJE MARKO PERUZOVIĆ
VANJA PAGAR
ZORAN ALAJBEG
GILDO BAVČEVIĆ
DIANA SESARTIĆ


Umjetnički savjet:
Matko Mijić
Sandra Sterle
Sanja Burazin
Toni Horvatić
Barbara Gaj

Komisija za prijam novih članova:
Kristina Restović
Zlatan Dumanić
Gloria Oreb
Nikola Džaja
Edvin Dragičević

Voditeljica izložbene djelatnosti:
Ana Šećer Wilhelm

 

 

 

 

UČLANITE SE

Članom HULU-Split može postati osoba sa stalnim mjestom boravka na području Splitsko dalmatinske županije, a da nije mlađa od 18 godina, te da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom HULU-Split.
Redovnim članom sa statusom slikara, kipara, grafičara ili umjetnika multimedije podrazumijeva se osoba koja stvaralački djeluje na području likovnih umjetnosti čije profesionalne kvalitete priznaje strukovna udruga, te koji je primljen u HULU-Split.
Redovnim članom mogu postati osobe sa zvanjem akademski slikar, kipar, grafičar, osobe sa zvanjem profesora likovnog odgoja i likovne kulture, kao i osobe drugih profesija.
Počasnim članom podrazumjeva se osoba koja svojim aktivnim radom pomaže provođenju ciljeva i zadataka Udruge odn. doprinosi afirmaciji likovne umjetnosti.
Počasnim članom mogu postati povjesničari umjetnosti, likovni kritičari i osobe drugih zvanja koje svojom aktivnošu doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

 

Uvjeti za prijam u HULU-SPLIT

Na temelju članka 23, te članka 8. Statuta Hrvatske udruge likovnih umjetnika - Split Upravni odbor na sjednici održanoj 7. travnja 2004. usvojio je Pravilnik rada Komisije za prijem novih članova.


PRAVILNIK O PRIJEMU U
ČLANSTVO UDRUGE


OPĆE ODREDBE:
član 1.
članom HULU-Split može postati osoba sa stalnim mjestom boravka na području Splitsko dalmatinske
županije, a da nije mlađa od 18 godina, te da ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

član 2.
Redovnim članom sa statusom slikara, kipara, grafičara ili umjetnika multimedije podrazumijeva se
osoba koja stvaralački djeluje na području likovnih umjetnosti čije profesionalne kvalitete priznaje
strukovna udruga, te koji je primljen u HULU-Split prema članku 3. 4. 5. i 6.
Počasnim članom podrazumjeva se osoba koja svojim aktivnim radom pomaže provođenju ciljeva i
zadataka Udruge odn. doprinosi afirmaciji likovne umjetnosti.

član 3.
Redovnim članom mogu postati osobe sa zvanjem akademski slikar, kipar, grafičar, osobe sa zvanjem
profesora likovnog odgoja i likovne kulture, kao i osobe drugih profesija.
Počasnim članom mogu postati povjesničari umjetnosti, likovni kritičari i osobe drugih zvanja koje
svojom aktivnošu doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

UVJETI:
član 4.
Za podnošenje zahtjeva za prijem u redovno članstvo osobe iz članka 3. Pravilnika obvezne
su dostaviti osnovne podatke, te dokumentaciju o udovoljavanju posebnih uvjeta.

član 5.
Osnovni podaci:
- molba
- radna biografija
- preslik diplome odn. nostrifikacije o školskoj naobrazbi
- iscrpna vizualna dokumentacija vlastitih radova ili umjetničkih projekata

član 6.
Posebni uvjeti:
Osobe sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgoja:
- dokumentaciju /kataloge, fotografije/ o sudjelovanju na najmanje jednoj žiriranoj izložbi
Osobe drugih profesija:
- dokumentaciju / kataloge, fotografije/ o sudjelovanju na najmanje dvije žirirane izložbe

RAZMATRANJE UVJETA:
član 7.
Uvjete iz članka 5. i 6. Pravilnika razmatra Komisija za prijem sastavljena od pet članova koje imenuje
Skupština ili Upravni odbor na četiri godine.

član 8.
Na osnovu uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata Komisija donosi odluku o primanju u članstvo.
Komisija također može zahtijevati od kandidata da dostave na uvid i vlastite radove - pet slika ili
grafičkih listova, dvije skulpture ili dva video projekta.

član 9.
Komisija jednoglasno donosi odluku o prijemu kandidata u članstvo HULU-Split, a odluku potvrđuje
Upravni odbor Udruge.

OSTALE ODREDBE:

član 10.
Osoba koja nije primljena za redovnog člana ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruge u roku od
osam dana od objavljivanja primljenih kandidata u članstvo.
Odluka Upravnog odbora je konačna i na nju kandidat nema pravo žalbe.

član 11.
Molbe za prijem dostavljaju se Stručnoj službi HULU - Split. Stručna služba priprema materijale, vodi
zapisnik i organizira cjelokupnu proceduru rada oko prijema kandidata za članstvo u Udruzi, a u skladu
sa člancima ovog Pravilnika.

član 12.
Danom usvajanja Pravilnika prestaju vrijediti sve dosadašnje odluke i zaključci, kao i privremeni
Pravilnik o prijemu u članstvo.

 

Predsjednik HULU-Split
Mateo Perasović